Salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser er gældende med mindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne

Indledning

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende med- mindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne. Købers egne forretnings- eller indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af sælger. Ved værkslevering forbeholdes værkets endelige accept af ordren. Leveringsværkets betingelser er gældende for alle leverancer.

 

Tilbud

Såfremt intet andet er anført, er alle tilbud afgivet fritblivende med forbehold for mellemsalg. Sælger forbeholder sig ret til ændring af prisen ved evt. forøgelse af fragt og told omkostninger såvel i Danmark som i udlandet. Dette gælder også for ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side og andre om-kostninger som indtræder inden leveringsdatoen, som medfører en forøgelse af det grundlag hvorpå, sælgers kalkulation er foretaget.

 

Priser

Ifølge den på leveringsdagen gældende prisliste/tilbud. Alle priser er exclusive merværdiafgift, andre skatter og afgifter. Kursbasis er den på tilbudets dato gældende valutakurs, såfremt intet andet er anført. Sælger forbeholder sig ret til kursregulering efterbetalings-dagens kurs.

 

Levering

Med mindre andet fremgår af tilbudet eller ordrebekræftelsen, sker levering frit tilkørt købers adresse jfr. incoterms 1990. Ved af- bestilling af leverancer er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for de med afbestillingen forbundne omkostninger. Returnering af fejlfri varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Specielt fremstillede varer tages ikke retur.

 

Leveringstid

Den angivne leveringstid er med forbehold af forsinkelse som følge af force majeure, arbejdskonflikt, krig, mobilisering, undtagelses-tilstand, transport og driftforstyrrelser, beslaglæggelse, valuta restriktioner, manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers leverandører. Ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheder, og enhver anden omstændighed som sælger ikke er herre over. Hvis leveringstiden som følge heraf udskydes udover 3 måneder, kan såvel køber som sælger annullere købet, såfremt dette ikke strider mod leveringsværkets betingelser, uden at det skal anses for misligholdelse fra nogen af parterne. Skyldes for-sinkelse andre årsager end angivet ovenfor, er køber dog kun berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger ikke har fortaget levering senest 30 dage Efter at have modtaget skriftlig påkrav herom. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse uanset om forsinkelsen måtte kunne tilregnes sælger.

 

Betaling

30 dage netto kontant fra leveringsdato, såfremt intet andet er skriftligt aftalt. Sker betalingen ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne renter af det skyldige beløb inklusiv afgifter med den i ordrebekræftelsen/fakturaen angivne rente. Sælger kan forlange, at køber betaler kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling. Såfremt forfaldne beløb ikke betales i rette tid, forbehol-der sælger sig ret til at holde iordreværende, ikke leverede leve-rancer tilbage, indtil køber har berigtiget alle restancer inclusive renter og omkostninger.

 

Kvalitet/tekniske beskrivelser

Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov. De tekniske normer fremgår af tilbudet, ordrebekræftelsen eller fakturaen. Certifikatet medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at det leverede materiale og certifikatet stemmer overens, certifikatets oplysninger kontrolleres ikke. Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med en an-given kvalitetsbetegnelse, vil dette blive leveret som handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

 

Emballage

Såfremt emballage er nødvendig sker salget med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet eller af ordrebekræftelsen brutto for netto, hvorefter køber er forpligtet til at betale samme enhedspris for emballagen som for selve varen.

 

Leveringsmængde

For den leverede kvantitet forbeholdes en margin af plus/minus 10% på det specificerede kvantum.

 

Reklamation/mangler

Det påhviler køber, når varerne er leveret, at kontrollere såvel om den leverede mængde er korrekt, som om varen i det hele taget er af den aftalte kvalitet. Mangler og reklamationer skal straks medde-les sælger og påføres fragtbrev/følgeseddel skriftligt senest inden for 8 dage. Såfremt køber inden 6 måneder fra levering dokumen-terer, at varer er mangelfulde, påtager sælger sig efter godkendel-se af leveringsværket og i overenstemmelse med værkets salgs-betingelser at ombytte de leverede varer med mangelfri varer, eller udbedre de konstaterede mangler, eller at yde køber et afslag i prisen. Køber kan ikke i tilfælde af mangler gøre andre beføjelser gældende mod sælger end ovennævnte. Køber kan således ikke hæve handlen delvis. Køber kan endvidere ikke kræve erstatning, med mindre konstaterede mangler kan henføres til, at sælger har udvist grov uagtsomhed. Eventuelt erstatning kan dog i intet tilfæl-de kræves til dækning af købers driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos køber, selv om sådanne måtte kunne tilregnes sælger.

 

Produktansvar

Der henvises til leveringsværkets gældende bestemmelser. Sælger påtager sig intet ansvar for følgeskader, med mindre det kan doku-menteres, at skaden kan henføres til, at der fra sælgers side er udvist grov uagtsomhed, i hvilket tilfælde sælgers hæftelse for påførte skader vedvarer i 6 måneder fra varens overgivelse til køber.

 

Tvistigheder

Uoverenstemmelser vedrørende leverancer fra sælger afgøres ved sælgers værneting og efter Danske Retsregler.